3M Eesti

3Mi interneti privaatsuspõhimõtted

3M-i globaalsed interneti privaatsuspõhimõtted

 

 

 • 3M austab teie õigust privaatsusele. Need põhimõtted võtavad kokku, millist isikut tuvastavat teavet me koguda võime ja kuidas me seda teavet kasutada võime. Põhimõtted kirjeldavad ka muid olulisi privaatsusega seotud teemasid.

 • 3M-i globaalsed interneti privaatsuspõhimõtted

  3M-i põhimõte on pidada kinni kõigist kehtivatest privaatsuse ja andmekaitsega seotud seadustest. See võetud kohustus näitab, kui oluliseks me peame klientide, äripartnerite ja kõikide teiste, kes meiega isiklikke andmeid jagavad, usalduse ärateenimist ja hoidmist.

  Need globaalsed interneti privaatsuspõhimõtted (käesolevad „põhimõtted“) kirjeldavad, kuidas 3M kaitseb 3M-i veebilehekülgedel teie privaatsust teie isikuandmete kogumisel. Põhimõtetes kasutatud mõiste „isikuandmed“ viitab teid isikuliselt, kas iseseisvalt või koos muude meile kättesaadavate andmetega, tuvastada võimaldavale teabele.

  Need põhimõtted kehtivad üldiselt kõikidele 3M-i või 3M-i nimel olevatele veebilehekülgedele ning kõikidele 3M-i äriüksustele maailmas (kõik „3M-i veebileheküljed”).

 • Veebilehekülje privaatsusavaldused

  Ehkki need põhimõtted kehtivad kõikidele 3Mi veebilehekülgedele, on igal 3M-i veebileheküljel eraldi otstarve ja erinevad funktsioonid. Kui mõnda 3M-i veebilehekülge on vaja eraldi või lisaks avalikustada, lisame sellise avalikustamise lehele endale või postitame lehele eraldiseisva veebisaidi privaatsusavalduse. Iga eraldiseisev avalikustamine või privaatsusavaldus täiendab või muudab neid põhimõtteid, kuid ainult seoses 3M-i veebileheküljega, millele see on postitatud.

 • Piirangud isikuandmete kogumisele, kasutamisele ja avaldamisele

  Kui 3M kogub 3Mi veebileheküljel isikuandmeid, teostab 3M kohaldatava seaduse piires järgmist:

  • annab teile oma andmetavade kohta õigeaegset ja asjakohast teavet;

  • kogub, kasutab ja avaldab teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul, mis võib olla otsene või kaudne, sõltuvalt teie isikuandmete delikaatsusest, õiguslikest nõuetest ja teistest teguritest;

  • kogub teie isikuandmeid ainult konkreetsetel piiratud eesmärkidel. Meie kogutav teave on kogumise eesmärgile asjakohane, piisav ja mitte liigne;

  • töötleb teie isikuandmeid esialgselt kogutud eesmärgile või teie poolt alljärgnevalt nõustutud eesmärgile vastaval viisil;

  • teeb kaubanduslikult põhjendatud samme tagamaks, et teie isikuandmed on selle ettenähtud kasutamiseks usaldusväärsed, täpsed, terviklikud ja vajadusel ajakohased;

  • ei kasuta teie isikuandmeid ilma teile loobumisvõimalust andmata otseturunduse eesmärkidel; ja

  • võtab lepinguga või muul viisil kasutusele sobivad meetmed, et tagada kolmandatele isikutele avaldatud või teise riiki edastatud, kaasa arvatud 3Mi siseselt, isikuandmete piisav kaitse.

 • 3M-i veebileheküljel kogutud teave ja selle kasutamine

  3M-i veebileheküljele minnes ja seda kasutades on kolm viisi, kuidas me võime teie kohta teavet koguda.

  1. Teie veebibrauseri kaudu meile edastatud teave

  3M kogub teavet, mille teie veebibrauser on meile automaatselt saatnud. Tavaliselt on selleks teabeks teie teenusepakkuja IP-aadress, teie operatsioonisüsteemi nimi (nt Macintosh® või Windows®) ning teie brauseri nimi ja versioon (nt Internet Explorer® või Netscape®). Meie kogutavad andmed olenevad teie veebibrauseri sätetest. Kontrollige oma brauserit, kui te tahate teada saada, millist teavet teie brauser saadab või kuidas sätteid muuta.

  Teie brauseri edastatav teave ei tuvasta teid isikuliselt. Me kasutame seda teavet statistika loomiseks, et saaksime oma lehekülgi paremaks muuta ja teha need rohkem ühilduvaks oma külastajate kasutatava tehnikaga.

  2. Arvutisse „küpsiste“ panemisega kogutav teave

  3M võib teie kohta andmeid koguda, installeerides teie arvuti kõvakettale väikesed andmefailid. Neid andmefailid on nn „küpsised“.

  Kõik meie 3M-i veebileheküljed kasutavad „seansiküpsiseid”. Seansiküpsist kasutatakse meie veebilehekülje kasutamisel teie arvuti märgistamiseks arvuti loodud kordumatu identifikaatoriga. Seansiküpsis ei tuvasta teid isiklikult ning see aegub pärast brauseri sulgemist. Me kasutame seansiküpsiseid, et koguda statistilist teavet selle kohta, kuidas külastajad meie lehekülgi kasutavad – milliseid lehekülgi nad külastavad, milliseid linke nad kasutavad ja kui kaua nad igal leheküljel viibivad. Me analüüsime seda teavet („klõpsuvoo andmeid“) statistilisel kujul, et saada paremat aimu oma külastajate huvidest ja vajadustest, et parandada oma lehekülgede sisu ja funktsionaalsust.

  Osa 3M-i veebilehekülgi kasutab ka „püsiküpsiseid”. Need küpsised ei aegu brauseri sulgemisel, vaid jäävad teie arvutisse, kuni te need kustutate. Määrates teie arvutile kordumatu identifikaatori, saame luua andmebaasi teie varasematest valikutest ja eelistustest, mille me saame hiljem situatsioonides, mil neid valikuid ja eelistusi on vaja koguda, teile edastada automaatselt, hoides tulevikus kokku teie aega ning vaeva. Näiteks kui te olete midagi ostnud ja soovite veel midagi osta, on teie aadress juba olemas ning vajab vaid kinnitamist. Kui 3Mi veebilehekülg kasutab püsiküpsiseid, anname sellest vastava lehekülje privaatsusavalduses teada.

  Kui te ei soovi oma arvutisse küpsiseid paigaldada, võite seadistada oma brauseri küpsiseid tagasi lükkama või teid teavitama, kui teie arvutisse küpsis paigaldatakse. Ehkki te ei pea 3M-i veebilehekülge külastades küpsiseid lubama, ei pruugi teil olla võimalik kõiki veebilehekülje funktsioone kasutada, kui te teatud küpsistest keeldute.

  3. Teadlikult ja vabatahtlikult antav teave

  3M kogub teavet, mida te teadlikult ja vabatahtlikult 3M-i veebilehekülje külastamisel esitate, näiteks andmeid, mille te esitate, et saaksite meiliteavitusi, kui te osalete mõnes uuringus, soovite toote kohta teavet või saadate meile e-kirjaga tagasisidet. Tihti võib see teave sisaldada isiklikke andmeid.

  3M kasutab teie teavet vaid ettenähtud otstarbel. Kui te näiteks annate oma e-posti aadressi e-kirjaga edastatavate teavituste saamiseks, kasutame seda e-posti aadressi teie tellitud teavituste saatmiseks.

  Samuti võime kasutada 3M-i veebilehekülgedel kogutud teavet erinevatel ärilistel eesmärkidel nagu klienditeenindus, kelmuse vältimine, turu-uuring, toodete ja teenuste parandamine või teile ja teie ettevõttele teabe ning pakkumiste edastamine, mis meie arvates teid huvitada võiksid. Samuti võime eemaldada kogu isikuga seotava teabe ja kasutada ülejäänud andmeid ajaloo, statistika või teaduse eesmärkidel.

  Paljud 3M-i veebileheküljed lubavad teil isiklike andmete kasutamisel valikuid teha. Enamikul juhtudel palume teil viidata oma valikutele samal ajal ja samal leheküljel, kus te parasjagu andmeid esitate.

 • Isikuandmete jagamine

  3M ei müü veebilehekülgedelt kogutud isiklikke andmeid teie selge nõusolekuta meililistide vahendajatele.

  3M võib teie isiklikke andmeid jagada teiste 3M-i äriüksustega. Kui me seda teeme, kasutavad need teised 3M-i äriüksused seda teavet kooskõlas eesmärkidega, milleks sellised andmed algul koguti (või millega te hiljem nõustusite), ja ainult viisil, mida need põhimõtted lubavad, kooskõlas riiklike või veebilehekülje privaatsusavaldustega ning kõigi kohalduvate privaatsus- ja andmekaitseseadustega.

  Ühtlasi võib 3M teie isiklikke andmeid jagada kolmandate osapooltega, kelle me oleme palganud tugiteenuseid pakkuma. Need kolmandad osapooled on kohustatud meie jagatud isiklikke andmeid kasutama vaid meie nimel teenuste pakkumiseks ja peavad teie isiklikke andmeid hoidma rangelt konfidentsiaalsetena.

  Teatud juhtudel võib 3M jagada teie isiklikke andmeid kolmandate osapooltega, kes on meie partnerid ning pakuvad meie klientidele tooteid ja teenuseid. Kui me seda teeme, peavad meie äripartnerid kasutama isikuandmeid kooskõlas eesmärkidega, milleks selliseid andmeid esialgu koguti (või millega te hiljem nõustusite), ja ainult viisil, mida need põhimõtted lubavad, kooskõlas riiklike või veebilehekülje privaatsusavaldustega ning kõigi kohalduvate privaatsus- ja andmekaitseseadustega.

  Teatud piiratud juhtudel võime me teie isiklikke andmeid jagada või neid edastada mitteseotud kolmandatele osapooltele. Näiteks võime edastada teie isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele (i) teie soovil; (ii) et järgida seadust või kohtu korraldust; (iii) et uurida võimalikku kuritegu nagu näiteks identiteedivargust; (iv) seoses 3M-i või 3M-i äriüksuse müügi, ostu, ühinemise, ümberkorralduse, likvideerimise või lõppemisega; või (v) muudel sarnastel tingimustel. Sellise juhtumi korral võtame sobivad meetmed, et teie isikuandmeid kaitsta.

  Paljud 3M-i veebileheküljed lubavad teil isiklike andmete avaldamise ja/või edastamise kohta valikuid teha. Enamikul juhtudel palume teil viidata oma valikutele samal ajal ja samal leheküljel, kus te parasjagu andmeid esitate.

 • Isikuandmete turvalisus

  Teie isikuandmeid hoitakse üldjuhul 3M-i andmebaasides või meie teenusepakkujate hallatavates andmebaasides. Enamik neist andmebaasidest on serverites, mis asuvad Ameerika Ühendriikides. Kui teie isikuandmeid edastatakse väljapoole teie asukohariiki, esitatakse teile seaduses nõutud ulatuses vastavasisuline teade.

  3M kasutab teie isikuandmete konfidentsiaalsuse, turvalisuse ja terviklikkuse kaitsmiseks mõistlikke turbelahendusi. Näiteks kasutame isikuandmete saatmisel Internetis turvasoklite kihi (SSL) tehnoloogiat. Ehkki me kasutame teie isikuandmete kaitseks volitamata avalikustamise, väärkasutuse või muutmise eest turvameetmeid, arvestage, et nagu kõikide internetiga ühendatud arvutivõrkude puhul, ei saa me garanteerida internetis saadetavate andmete turvalisust ning ei vastuta meie mõistliku kontrolli alt väljas olevate turvalekete eest.

 • Juurdepääs isikuandmetele

  Te võite meile 3M-i veebileheküljelt saadetud isikuandmeid üle vaadata, parandada ja värskendada, kasutades selleks tagasiside mehhanisme, mida vastav 3Mi veebilehekülg pakub, kirjutades aadressile 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Isikuandmete hoidmine

  3M hoiab 3M-i veebilehekülgedelt kogutud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik teenuste, toodete või teie päritud teabe käitlemiseks või seadusega lubatud korras.

 • Lapsed ja lapsevanemad

  3Mi veebileheküljed ei ole üldjuhul mõeldud kasutamiseks noorematele lastele kui 13 aastat. 3M ei käitle ega kogu teadlikult oma veebilehekülgedel isikuandmeid lastelt ega laste kohta, välja arvatud seadusega lubatud viisil. Kui teie laps on esitanud isikuandmeid ja te soovite, et me sellised andmed kustutaksime, võite saata meile vastavasisulise taotluse, kasutades selleks tagasiside mehhanisme, mida vastav 3Mi veebilehekülg pakub, kirjutades aadressile 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Küsimused nende põhimõtete või meie privaatsusavalduste kohta

  Kui teil on käesolevate põhimõtete või riigi või veebilehekülje privaatsusavalduse või teie isikuandmete kasutamise kohta küsimusi, võtke meiega sellele tagasiside lingile vajutades ühendust või kirjutades aadressile 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Nende põhimõtete ja meie privaatsusavalduste muutmine

  3M jätab endale õiguse neid põhimõtteid igal ajal ja ilma etteteatamiseta värskendada või muuta, postitades käesolevate põhimõtete uuendatud versiooni 3M-i veebilehekülgedele. Jätame endale ka õiguse igal ajal ja ilma etteteatamiseta värskendada või muuta meie riiklikke või veebilehekülje privaatsusavaldusi, postitades uuendatud privaatsusavalduse vastavale 3Mi veebileheküljele. Käesolevate põhimõtete või privaatsusavalduse muutmisel kehtivad muudatused ainult pärast uuendatud põhimõtete või privaatsusavalduse vastavale 3Mi veebileheküljele postitamist kogutud isikuandmete kohta.

Jälgige meid
Kõik ülaltoodud brändid on 3M-i kaubamärgid.
Eesti   
Eesti