Hingamiskaitsevahendid avariijärgse remondi töödeks

Hingamiskaitsevahendid avariijärgse remondi töödeks

 • Selleks, et elutähtsate kehafunktsioonide jaoks oleks tagatud piisav hapnik, peab meie keha pidevalt saama värsket õhku. Värvimistöödeks valmistumisel ja värvimisel/pahteldamisel/kruntimisel puutub meie keha kokku ohtlike ainetega, mis võivad kahjustada hingamist ning kopsutalitlust.

    

  Hingamine – meie tähtsaim kehafunktsioon – vajab kaitset järgmiste ohtude eest:

  • aineosakesed, nagu tolm („P-filter“);
  • aurud, näiteks LOÜ-de/lahustite aurud („A-filter“);
  • värvi ülepihustus – A2P2 filtrikombinatsioon.

 Aineosakesed, näiteks tolm ja teatud vedelikud, on võimalik õhust välja filtrida tolmumaskide abil. Aurud ja gaasid saab välja filtrida aktiivsöe abil.

 Tolmufiltriga maskide klassifikatsioon põhineb nende absorptsioonivõimel ja filtritavate osakeste suurusel. Need jaotatakse klassidesse P1–P3, millest P3 tähistab parimat kaitseastet.

 Aktiivsöefiltrite klassifikatsioon on sarnane, kuid koosneb ainult kahest A-klassist, millest A2 on parem.

 Värvipihustustööde puhul on tüüpiliseks filtriks A2P2, sest nende käigus puututakse kokku nii tolmuosakeste kui ka aurudega.

Pidage meeles: hingamiskaitsevahendite filtreid tuleb regulaarselt vahetada – küllastunud filter ei tööta ega kaitse teid!

Tolmufiltrid muudavad mustusega täitumisel hingamise raskemaks. Aktiivsöefiltreid tasub üldiselt vahetada hiljemalt 40 kasutustunni järel. Nende filtrite ummistumine ei ole tajutav.

Tutvuge valiku tegemisel alati ka oma riigis ja töökojas kehtivate nõuetega – järgnevad juhised on vaid üldsoovituslikud. Järgige alati hingamiskaitsevahendite kasutusjuhiseid ja -suuniseid.

 • Lühikesteks mittemürgise tolmuga lihvimistöödeks

 • Harilikeks lihvimis- ja keevitustöödeks (võimaliku lisatud osoonikaitsega)

 • Suure tolmukontsentratsiooniga ja piiratud mürgiste tolmudega töödeks Kahtluse korral kandke täielikku kaitsesüsteemi koos välise õhuvarustusega.

 • Kust osta?
  Kust osta?