Programmi hindamine

Hinnake oma kuulmise säilitamise programmi.

Veenduge, et teie kuulmise säilitamise programmi hinnatakse regulaarselt. See aitab teil märgata trende, esile tuua probleemsed valdkonnad ja soodustada olukorda parandamist.

Kas teie kuulmise säilitamise programm on tõhus?

 • 3M Kuulmise säilitamise programm

  Kuulmise säilitamise programmi lõpp-eesmärk on kaitsta inimesi mürast põhjustatud kuulmiskaotuse eest, mis on tingitud töötamisest ohtliku müraga keskkonnas. Kui kõik kuulmise säilitamise programmiga (HCP) ettenähtud ülesanded on lõpule viidud ja kõiki õigusakte on vaadatud ja järgitud, on tähtis hinnata kuulmiskaotuse ennetusprogrammi (HLPP) üldist tõhusust. Kas see reaalselt ennetab mürast põhjustatud kuulmiskaotust? On selles lünki? Kuidas saaks seda parandada? Kas kuulmiskaotuse ennetusprogramm on tulemuslik ja kulutõhus?

  Programmi tõhususe mõõtmiseks on mitmeid viise. Üheks neist on hinnata konkreetseid muutusi, mis leiavad aset programmi tulemusena, nagu kuulmiskaotuse juhtumite arvu trend ajas. Vaadata saab ka muid tulemustele suunatud näitajaid, nagu müraallikate või kokkupuudete edukas vähendamine. Teiseks viisiks on võrrelda kuulmiskaotuse ennetusprogrammi läbiviimise kulusid müraohu vähendamiseks võetud ohjemeetmete rakendamise kuludega. Samuti võib kasuks tulla kuulmiskaotuse ennetusprogrammi vastavuse kohta auditi tegemine ja/või ettevõtte poliitikate ja praktikate ülevaatamine tagamaks, et paberil olev vastaks sellele, mis tegelikkuses aset leiab. Hiljuti koostati kuulmise säilitamise programmi tõhususe hindamiseks kontrollnimekiri.

  Soovitatav on läbi viia rutiinseid programmi tõhususe hindamisi. Tööandjad võivad erinevad kuulmise säilitamise programmi aspektid üle vaadata erinevatel aegadel, et jagada töökoormus kogu aasta peale, või nad võivad läbi viia auditi igal aastal samal ajal või iga kahe aasta järel. Programmi hindamist saab teha, kasutades ettevõttesiseseid ressursse või sõlmides teenuselepingu väliste vastava valdkonna ekspertidega või kombineerides mõlemat viisi. Kui põhijäreldused on tehtud, siis on järgmiseks sammuks viia kuulmiskaotuse ennetusprogrammi sisse soovitused.

Olulisemad punktid

  • Tõhus kuulmiskaotuse ennetusprogramm aitab müraga kokkupuutuvate töötajate juures ära hoida standardse kuulmisläve muutusi (STS-id).
  • Kuulmise säilitamise programmi registrite, poliitikate ja praktikate analüüsid aitavad tööandjatel hinnata nende tehtud jõupingutuste kvaliteeti.
  • Programmi regulaarne hindamine saab välja tuua trendid, tuvastada lüngad ja soodustada olukorra parandamist.
  • Hindamine võib sisaldada kuluanalüüse ja investeeringutasuvust (ROI).
 • • Audiomeetrilise andmebaasi analüüs

  • Audit

  • Kontrollnimekiri

  • Kuulmiskahjustuse süvenemise valem

  • Tulemustele suunatud näitajad
  • Investeeringutasuvus (ROI)
  • Standardne töökord
  • Standardne kuulmisläve muutus
  • Põhiline tulemusnäitaja

Programmi hindamisega alustamine

 • Eduka kuulmiskaotuse ennetusprogrammi jaoks on vaja ennetusprogrammi meeskonda, kus üks inimene on määratud programmi juhiks. Kiire viis meeskonna paika panemiseks on täita vorm „kes vastutab?“. Selle vormi täitmine võib ära näidata kattumised, lüngad või ebakindlused selle koha pealt, kes missugust ülesannet täidab, ja anda juhiseid järgmiste sammude jaoks. Meeskonna juht saab meeskonna kokku kutsuda regulaarseteks koosolekuteks, et seada eesmärke, arutada probleeme ja hinnata kogu programmi. Programmi hindamist saab läbi viia kuulmiskaotuse ennetusprogrammi meeskond, aga mõnel juhul tuleks see alltöövõtu korras tellida sõltumatult teenusepakkujalt.

 • Programmi hindamiseks on mitmeid meetodeid. Võib kasutada tavalisi kontrollnimekirju, et vaadata, kas ettevõtte eeskirjad ja protseduurid on õigusaktidega vastavuses.

  Teine meetod on kindlaks määrata programmi edukuse konkreetsed tulemustele suunatud näitajad. Kui kuulmiskaotuse ennetusprogrammi meeskond on paika pannud eesmärgid, saab tulemustele suunatud näitajaid kasutada eesmärkide täitmiseks tehtud edusammude jälgimiseks. Tulemustele suunatud näitajateks on näiteks:
   

  • Tehniliste ohjemeetmetega saavutatud mürasummutus
  • Kuulmiskaotuse ennetusprogrammi arvatud töötajate arv
  • Kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamise lõpule viimine
  • Standardse kuulmisläve muutuse juhtude trend
  • Kuulmiskahjustuse süvenemise määrad
 • Programmi hindamine võib olla jooksev protsess, mille käigus tagatakse, et ülesanded on plaanipäraselt täidetud ja seaduslikke nõudeid on järgitud. Siiski saab planeerida spetsiaalseid perioodilisi hindamisi, et laskuda sügavamale detailidesse. Mõned programmid sisaldavad iga-aastaseid siseauditeid kui ettevalmistust võimalikus etteplaneerimata väliseks kontrolliks.

 • Soovitused olukorra parandamiseks võivad olla lihtsad, nagu kuulmiskaitsevahendite jaoturite asukoha kindlaks määramine, või keerulisemad, nagu plaani välja töötamine, et suurendada audiomeetriliste kordusuuringute läbiviimise määra töötajate puhul, kellel esineb standardse kuulmisläve muutusi. Programmi muutused võivad olla komplekssed, nagu strateegiline planeerimine, et rakendada tehniliste ohjemeetmete projekte vähendamaks näiteks isiklikku müraga kokkupuudet, kui see on suurem kui 80 dB(A).

 • Tõhusa kuulmise säilitamise programmi käigushoidmine nõuab kulutusi ning samuti aega ja energiat. On kasulik välja arvutada programmi läbiviimise reaalsed kulud ja võrrelda neid ohtliku müra vähendamise kuludega. Kulutõhususe analüüs saab näidata, kas ressursid on eraldatud asjakohaselt või kas muutused võiksid suurendada programmi tõhusust.


Mida vaja läheb?

 • Füüsikaliste mõjurite (müra) direktiivis 2003/10/EÜ sätestatakse miinimumnõuded töötajate kaitseks nende tervisele ja ohutusele müraga kokkupuutest tulenevate ohtude ja kuulmisele tuleneva ohu eest. Direktiivis sätestatakse juhtpõhimõtted mürast põhjustatud kuulmiskaotuse (NIHL) ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Kuigi see pealkirjas ei kajastu, käsitleb direktiiv kuulmise säilitamise programmi põhielemente.


Programmi hindamise põhialused

 • Vastavuse kontrollnimekiri

  Mõnel juhul kasutatakse eeskirjadele vastavuse kontrollnimekirja veendumaks, et ettevõtte olemasoleva poliitika ja protseduuridega järgitakse kõiki seaduslikke nõudeid. Rangelt võttes erineb vastavuse kontrollnimekiri programmi tõhususe hindamisest, kuid alustuseks on see siiski hea, sest võimaldab dokumenteerida kuulmise säilitamise programmi eeskirjadele vastavuse. Internetist võib leida mitmesuguseid vastavuse kontrollnimekirju, sh USA tööohutuse ja töötervishoiu riiklik instituudi (NIOSH) kontrollnimekiri.


Minnes kaugemale

 • Programmi audit

  Kuulmise säilitamise programmi audit on põhjalikum kui vastavuse kontrollnimekiri. See sisaldab tavaliselt vestlusi juhtkonna liikmete, personali ja töötajaskonnaga. Registrid on võimalik üksikasjalikult läbi vaadata ja tehakse kindlaks, kas igapäevased praktikad järgivad ettevõtte poliitikat ja protseduure. Programmi süvaauditi võib teha sisemeeskond või see võidakse alltöövõtu korras tellida väliselt vastava valdkonna eksperdilt.

 • Tulemustele suunatud näitajate jälgimine

  Tulemustele suunatud näitajaid saab kasutada sekkumiskava mõju kindlaks määramiseks. Allpool on toodud mõned näited. Valige nende hulgast üks või mitu ja jälgige tulemusi ajas, et avastada trende ja juhinduda nendest programmi puudutavate otsuste tegemisel. Need väärtused võivad keskenduda audiomeetrilise andmebaasi tulemustele, et jälgida kuulmisläve muutuste või kuulmiskaotuse juhtusid. Ideaalis peab kuulmisläve muutuse juhtude arv olema müraga kokkupuutuvate töötajate rühmas sama mis müraga mittekokkupuutuvate töötajate hulgas samas käitises. Selle meetodi kasutamine tähendab seda, et kuulmiskontrolle tuleb läbi viia inimestel, kes ei ole kuulmise säilitamise programmi arvatud ja see ei pruugi olla otstarbekas.

 • Kuulmisläve muutuse (STS) protsent

  Kuulmisläve muutuse juhtumissageduse arvutamiseks jagage kuulmisläve muutuse juhtude arv aastas läbiviidavate kuulmiskontrollide arvuga ja korrutage tulemus 100-ga.

  STS-i % = 100 x (STS-i juhtude arv / kuulmiskontrollide arv aastas)

  Näiteks ettevõte, kes viis aastas läbi 200 kuulmiskontrolli, leidis 9 kuulmisläve muutuse juhtu. Müraga kokkupuutuva rühma kuulmisläve muutuse protsent on seega 100 x (9/200) eht 4,5%. Selle numbri jälgimine ajas aitab kindlaks teha, kas kuulmisläve muutuse määr on vastuvõetav ja/või stabiilne.

 • Erinevused audiomeetrilistes andmetes

  Teine viis on mõõta erinevusi nende töötajate audiomeetrilistes andmetes, keda on kontrollitud mitmeid aastaid. Suured erinevused audiomeetrilistes lävedes võivad viidata muutustele kuulmises, kuulmiskontrollide halvale kvaliteedile või muudele teguritele, mis seavad ohtu andmete terviklikkuse.

 • Muud tulemustele suunatud näitajad

  Ka muid näitajaid saab kasutada kuulmise säilitamise programmi teiste aspektide juures, nagu kriitilise kokkupuute rühma kuuluvate inimeste arvu jälgimine, müra kontrollimiseks tehtud jõupingutused, mille tulemuseks on kokkupuute vähenemine, või kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamise lõpuleviimise eesmärgi saavutamine.

  Siin on mõned näited parameetritest, mille muutusi saab ajas jälgida:
   

  • Müra mõõtmine projektidega vähendatud detsibellide arv
  • Isiklik summutusnäitaja pärast kuulmiskaitsevahendi sobivuse katsetamist
  • Pakutud ja kasutatud kuulmiskaitsevahendite toodete tüüpide arv
  • Muutused kuulmiskaitsevahendite reeglipärases kasutamises pärast koolitust

Kas olete mõelnud...?

  • Kas teil on võimalik jaotada hindamise etapp pikema aja peale, et uurida mõnda programmi üksikut aspekti, nt audiomeetrilise andmebaasi kvaliteeti?
  • Kas ressursside kulutamine müra mõõtmisele võimaldab pikema aja jooksul kulude kokkuhoidu kuulmise säilitamise programmi arvatud inimeste arvu vähenemise läbi?
  • Viia läbi uuring müraga kokkupuutuvate töötajate seas, et teada saada, mida nad kuulmise säilitamise programmist arvavad?
  • Tellida alltöövõtu korras välise vastava valdkonna eksperdilt süvaanalüüsi läbiviimist andmete audiomeetrise erinevuse, registripidamise ja sekkumiskavade kohta?
  • Kuulmiskao ennetusprogrammi tervisekontrolli tugevuste, nõrkuste, eeliste ja ohtude analüüsi (SWAT-analüüs) koostamisele?
 • TÄHTIS MÄRKUS. See teave põhineb praegu valitud riigis kehtivatel nõuetel. Teise riigi nõuded või kohalikud nõuded võivad olla erinevad. Vaadake alati kasutusjuhiseid ja järgige riiklikke õigusakte. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selle teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja siin viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

  lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.