1. Eesti
 2. Juriidiline teave

3M Eesti

Oluline õigusalane teave

 

 • Enne lehekülje kasutamist lugege hoolikalt kasutustingimusi. Teie juurdepääs leheküljel olevatele materjalidele ja nende kasutamine sõltub kõikide tingimustega nõustumisest ja nende täitmisest. Kui te ei ole kasutustingimustega nõus, tuleb teil veebileheküljelt viivitamatult lahkuda ja lõpetada igasugune leheküljel olevate materjalide edaspidine kasutamine.

 • Kehtida võivad muud tingimused ja tähelepanekud

  Lisatingimused rakenduvad äriliste tehingute teostamisele või 3M poolt läbi selle lehekülje tehtavatele sooduspakkumistele. Lisatingimused rakenduvad mis tahes juhatuse teadaannetele, vestluspiirkondadele ja teistele suhtlemisvõimalustele, mida saab kasutada selle lehekülje kaudu. Juriidilise informatsiooni lehekülje sisu ei ole mõeldud muutma või parandama ühtegi praegu jõus olevat kokkulepet teie ja 3M-i vahel.

  Kuigi need kasutustingimused on mõeldud kehtima üldjoontes kogu sisumaterjalile, mis kuulub 3m.com alla, võib see veebilehekülg sisaldada ka teisi firmasiseseid teadaandeid ja kasutustingimusi, kusjuures nendest tuleb kinni pidada ka siis, kui need ilmuvad mõnel teatud lehekülje osal. Teatud osad sellel leheküljel on mõeldud külastajatele teistest riikidest, mida näitab ka lehekülje ülemises osas olev viide riigile (näiteks "3M United States," "3M United Kingdom," või "3M Australia“). Kasutustingimused võivad erinevate riikide osas mõneti erineda ja nendele on võimalik ligi pääseda kindla riigi 3M-i veebileheküljel. 3M võtab endale õiguse leheküljel olevaid õigusi igal ajal tühistada või muuta.

 • Muud intellektuaalomandi õigused

  Pange tähele, et igale sellel leheküljel kirjeldatud tootele, protsessile või tehnoloogiale võivad kohalduda muud 3Mi intellektuaalomandi õigused ja need ei ole käesolevaga litsentseeritud. 3M, 3M logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, Thinsulate ja enamik teisi tootenimetusi siin leheküljel on ülemaailmsed kaubamärgid või 3Mi registreeritud kaubamärgid. Muud kaubamärgid on võimaluse korral alati kindlaks tehtud ning 3M tunnustab nende õigusi.

 • USA valitsussektori kasutajad

  USA valitsuse poolsele kasutamisele, kopeerimisele või avalikustamisele kehtivad piirangud, mis on sätestatud eeskirjades DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) ja FAR 52.227-19, ja teistele järgnevatele eeskirjadele, mida võidakse kohaldada.

 • Vastutusest vabastamine

  KÄESOLEVAL VEEBILEHEL SISALDUV INFORMATSIOON ON TOODUD NII "NAGU SEE ON" ÜKSNES TEIE ETTEVÕTTESISESE INFORMEERIMISE EESMÄRGIL ILMA ÜHEGI GARANTIITA INFO TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA VÕI ÜKSKÕIK MILLISE MUU GARANTIITA, KAASA ARVATUD ÜKSKÕIK MILLINE EELDATAV GARANTII KVALITEEDI, TURUSTAMISE VÕI SOBIVUSE KOHTA TEATUD EESMÄRGIKS, VÕI RIKKUMATUSE TAOTLUSETA. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE 3M ÜHEGI OSAPOOLE EES VASTUTAV ÜHEGI KÄESOLEVA VEEBILEHE KASUTAMISE VÕI ANTUD VEEBILEHE VÕI MIS TAHES MUU HÜPERLINGITUD VEEBILEHE KAUDU JUURDEPÄÄSETAVALE INFORMATSIOONILE VÕI MATERJALILE TUGINEMISE TAGAJÄRJEL TEKKINUD OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE VÕI KAASNEVA KAHJU EEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT KAHJU EEST, MIS TULENEB SAAMATAJÄÄNUD KASU, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI ANDMETE KADUMISE TÕTTU, ISEGI KUI 3M ON SELGELT TEATANUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST, SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE JA ESINDUSTE VÄLJAJÄTMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTUSED TEILE KOHALDUDA.

  Sellel veebileheküljel olev materjal võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu ning informatsiooni muudetakse, uuendatakse ja kustutatakse ilma sellest teatamata. 3M võib teha selles materjalis kirjeldatud toodete ja/või programmide osas igal ajal täiustusi ja/või muudatusi. 3M ei anna vähimatki garantiid, et veebilehekülg töötab katkestusteta ning selle töös ei esine häireid või et esinenud defektid parandatakse. 3M ei garanteeri, et antud lehekülg sobib teie arvuti varustusega, ja et leheküljel või selle serveris ei esine häireid ega viirusi ("Worms") või "Trooja hobused" (Trojan horses“) ning ühtlasi ei vastuta 3M nende hävitavat mõju omavate tegurite tõttu tekkinud kahju eest.

  Lisaks ei anna 3M mitte ühtegi garantiid mis tahes teise veebilehekülje osas, millele on võimalik pääseda läbi 3M lehekülje. 3M on teiste veebilehekülgede lingid oma leheküljele üles pannud tagamaks teile mugavamat kasutamist ning ei tohiks arvata, et 3M on vastutav nende lehekülgede või nende sisu eest.

 • Informatsiooni edastamine 3Mile

  Üldise informatsiooni saamiseks vaadake meie privaatsuspõhimõtteid. 3M ei soovi teilt läbi selle veebilehekülje saada informatsiooni, mis on konfidentsiaalne või varaline, välja arvatud juhul, kui teil on sellelaadse teabe edastamise osas sõlmitud 3Miga eraldi kirjalik kokkulepe. Kogu informatsioon, välja arvatud privaatsuspõhimõtete raames kaitstud teid isikuliselt tuvastav teave, loetakse MITTEKONFIDENTSIAALSEKS. EDASTADES 3Mile INFORMATSIOONI LÄBI SELLE LEHEKÜLJE VÕI MÕNEL MUUL ELEKTROONILISEL VIISIL JA OMAMATA INFO EDASTAMISE OSAS 3Miga ERALDI KIRJALIKKU KOKKULEPET, TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET 3M VÕIB KASUTADA SEDA INFORMATSIOONI MIS TAHES EESMÄRGIL OMAMATA TEIE EES KOHUSTUSI. Kui Te soovite saada teavet, kuidas 3Mile oma ideesid edastada, siis klõpsake viidale "Kontakt" ja paluge brošüüri „Teie ideest“.