Müra kontrollimine

Müra kontrollimine töökohal

Kui töökohal on kõrge müratase, tuleks kaaluda müra kontrollmeetmete kasutamist, et vähendada töötajate kokkupuudet müraga.

Kas me saame müra kontrollida?

 • 3M-i kontrollmeetmete hierarhia

  Ohjemeetmete kontseptsioon on töökeskkonna tervishoiu ja ohutuse valdkonnas hästi paika pandud. Lihtsalt öeldes on tõhusam eemaldada oht või vähendada selle tõsidust, kui muuta viisi, kuidas inimesed töötavad, või nõuda töötajatelt kaitsevarustuse kandmist.

  Näiteks võib tööandja kasutada nn Buy Quiet-lähenemist, valides kavandamise etapis vaikselt töötavad seadmed ja protsessid. Kui aga müra kõrvaldamine ei ole teostatav, on olemas võimalused mürast põhjustatud kuulmiskaotuse ohu vähendamiseks ja müraga kokkupuute piiramiseks kas tehniliste lahenduste või halduspoliitika kohaldamise näol.

  Tehnilised kontrollmeetmed kujutavad endast seadmete, protsesside või keskkonna muutmist nii, et tekib vähem helienergiat või seda jõuab töötajateni vähem. Tihti on kõige tõhusamaks lähenemiseks tuvastada müraallikas ja seejärel selle allikaga tegeleda.

  Halduslikud mõõtmise meetmed on poliitikad, mis on mõeldud müraga kokkupuute vähendamiseks töötajate tugeva müraga alades veedetava aja piiramise läbi. Need poliitikad on tihti vajalikud, kui tehnilised mõõtmise meetmed pole võimalikud või kulutõhusad. 

Olulisemad punktid

 • Müra kontrollimine:
   

  • Müra kontrollimist peetakse kõige tõhusamaks müraohu vähendamise meetodiks.
  • Müra kontrollimiseks saab valida protsessi kavandamise käigus vaikselt töötavad seadmed, kasutada tehnilisi mõõtmise meetmeid või kohaldada halduslikke meetmeid.
  • Müra kontrollimine võimaldab ettevõttel vähendada kuulmise säilitamise programmidesse arvatud töötajate arvu.
 • • Neeldumine

  • A-korrektsioon

  • Buy Quiet

  • Summutamine

 • • Isolatsioon

  • Mürauuring

  • Peegeldumine

  • Ajaliselt kaalutud keskmine

Müra kontrollimise eelised

 • Müra kontrollimise eelised

  Tööandjad, kes kontrollivad müra erinevate meetoditega, saavad sellest erinevat kasu.
   

  1. Väheneb mürast põhjustatud kuulmiskaotuse oht ja sellega kaasnevad kahjulikud tervisemõjud töötajatele.
  2. Kui müra kontrollimiseks tehtud jõupingutuste tulemusel on töötaja müraga kokkupuude viidud allapoole riiklikku meetmete taset, siis puuduvad või vähenevad kulutused ja aeg, mis on vajalikud kuulmise säilitamise programmi rakendamiseks.
  3. Väheneb üldine vajadus kuulmiskaitsevahendite kasutamiseks.
  4. Sobivate kuulmiskaitsevahendite valik suureneb.
  5. Paraneb näost-näkku ja raadioside teel suhtlemine, sest on vähem taustamüra, mis vestlust segab.
  6. Lihtsustab töökeskkonna müraga kokkupuudet reguleerivate riiklike õigusaktidega vastavuses olemist.
  7. Näitab töötajatele, et tööandja on teinud endale kohustuseks müraohu vähendamise ja suhtub sellesse tõsiselt.

Müra kontrollimisega alustamine

Kuigi võite otsustada nõu pidada töökaitse spetsialistiga, et hinnata oma olukorda ja kavandada lahendusi, on äärmiselt kasulik kaasata mürarohketes alades töötajaid meeskonda, kelle ülesandeks on leida mooduseid müra vähendamiseks. Nõustajal võivad olla väga suured tehnilised teadmised, aga inimesed, kes töötavad iga päev müra keskel, saavad välja pakkuda kõige praktilisemaid ja hõlpsamaid lahendusi, sest nemad tunnevad tööprotsessi ja seadmeid kõige paremini.

 • See võib tunduda enesestmõistetav, aga ohtliku mürataseme kontrollimise protsessi töökohal ei saa alustada enne, kui tööandja pole lõpule viinud müra ohuhindamist ja analüüsinud tulemusi. Müra mõõtmine käitise erinevates alades ja erinevate protsesside, tööülesannete ja tööriistade mürauuringu läbiviimine võimaldab tööandjatel koguda vajalikke andmeid, et teha kindlaks töötajate rühmad ja alad, kus müra mõõtmised on kõige vajalikumad, ning otsustada kus ja kuidas kulutada väärtuslikku müra mõõtmise ressurssi, et saavutada parimaid tulemusi. Seejärel saab koostada üksikasjalikuma müra mõõtmise uuringu, et välja selgitada müraallikad ja valida kõige asjakohasemad müra mõõtmise lahendused.

 • Muutes seadmed ja protsessid vaiksemaks juba kavandamise ning valmistamise käigus, on tõhusam ja majanduslikult otstarbekam, kui hiljem müra kontrollmeetmeid rakendada. Buy Quiet on meetod, mis hõlmab ennetamist kavandamise etapis, seades esikohale ohu kõrvaldamise või mõõtmise masinate ja tööriistade abil, mis tekitavad vähem müra. Seda teostatakse uue tootmisprotsessi kavandamise käigus või vanade seadmete või protsesside väljavahetamise ajal.

 • Potentsiaalsete müra mõõtmine projektide esikohale seadmine on oluline samm kõige ökonoomsema tulemuse saavutamiseks. Kuigi võib tunduda loogiline koondada tähelepanu kõige suuremale müraallikale teie käitises, on võimalik, et saate oluliselt rohkem vähendada töötaja müraga kokkupuudet, kui kontrollite kõigepealt mürataset kohtades, kus töötab protsentuaalselt kõige rohkem inimesi. Mõned müra kontrollmeetmed on suhteliselt odavad ja kui need osutuvad edukateks, siis saadab teid suur töötajate ja juhtkonna toetus.

 • Tihti on vajalik rakendada mitmekülgset lähenemist, et kasutada nii tehnilisi kui halduslikke kontrollmeetmeid.
   

  • Tehniliste ohjemeetmete hulgas võivad olla nii müraallikale kui heli teekonnale tehtavad muutmised. Töökaitse spetsialist saab aidata teil hinnata erinevate meetmete tõhusust konkreetse olukorra puhul. Meetmeteks võivad olla näiteks isolaatorid, katted, summutid, neelajad ja barjäärid.
  • Halduslikud kontrollmeetmed võivad olla tehniliselt vähem keerulised, aga see-eest tülikad, kui nõuavad suuri muudatusi töögraafikutes või töövoos. Ajaliste piirangute seadmine töötajatele, kes töötavad teatud alades või täidavad spetsiifilisi ülesandeid, ei pruugi olla raske, aga niisuguste piirangute kohaldamine võib muuta teie kuulmise säilitamise programmi rakendamise keerulisemaks.
 • Tööandjatel on kohustus kontrollida müra, nagu sätestatud Euroopa füüsikaliste mõjurite (müra) direktiivis 2003/10/EÜ. Tuleb näidata, et konkreetne müra kontrollimise lahendus on tehniliselt teostatav, võib olla suhteliselt lihtne, aga majandusliku aspekti hindamine võib olla raskem.

  Mõelda tuleks järgmistele küsimustele:
   

  • Kas helitaseme vähenemine, mida on võimalik saavutada teatud müra kontrollmeetmega, on piisavalt märkimisväärne õigustamaks kuulmise säilitamine programmiga seotud kulusid?
  • Kui suured on meetme(te) paigaldamise kulud ja hilisemad hoolduskulud?
  • Kuidas mõjutavad meetmed protsesse ja töövoogu Teie käitises? Kuidas see mõjutab tootmise efektiivsust?
 • Kui ohjemeetmed on kohaldatud, viige läbi müra mõõtmised ja korrake neid hiljem regulaarselt, et kontrollida tulemusi ja need dokumenteerida. Pange paika graafik müra mõõtmise materjalide ja mehhanismide tõhususe seireks, sest need vananevad ja võivad kulumise ja kasutamise tulemusena aja jooksul amortiseeruda. Kui tehakse muudatusi protsessis või tootmises, vaadake üle, kuidas need võivad mõjutada olemasolevaid müra kontrollmeetmeid.


Nõuded

 • Müra kontrollnõuded
  Mida vaja läheb?

  Kokkupuute piirväärtused ja meetmete lähteväärtused on sätestatud Euroopa füüsikaliste mõjurite (müra) direktiivis 2003/10/EÜ. Töötajatele tuleb saadavaks teha sobivad kuulmiskaitsevahendid, kui müratase on meetmete alumise lähteväärtuse juures, ja kuulmiskaitsevahendite kasutamine peab olema rangelt kohustuslik, kui lähenetakse meetmete ülemisele lähteväärtusele. Kuulmiskaitsevahendite kasutamine piirväärtuse juurde jõudmisel on selgelt põhjendatud.

 • Tööohutusspetsialist
  Kuulmiskaitsevahendite kasutamine tehniliste ohjemeetmete asemel

  Kui müraallika juures ei saa müra kontrollida lubatud kokkupuute piirväärtuseni, nagu määratletud Euroopa füüsikaliste mõjurite (müra) direktiivis 2003/10/EÜ, peavad tööandjad varustama töötajad sobivate kuulmiskaitsevahenditega ja tagama nende kasutuse kindlaksmääratud alades. Euroopa suunisdokument EN 458:2016 sisaldab põhjalikku teavet kuulmiskaitsevahendite valimise, kasutamise ja hoolduse kohta. Selles on kirjeldatud ka sobivuse katsetamist kui viisi parandada kuulmiskaitsevahendite tulemuslikkust tegelikes tingimustes ja 3M soovitab sobivuse katsetamist tungivalt kui väärtusliku koolitust ja motivatsiooniprogrammi.

Müra mõõtmise põhialused

Müra kontrollimise põhialused

 

Kõige lihtsamalt võttes saab töötajate müraga kokkupuute piiramist saavutada ohjemeetmete rakendamisega müraallikale, müra teekonnale või müra vastuvõtjale.

 

 • Allikas
  Müraallikas on vibreeriv objekt – masin või tööriist, mis tekitab töötamise ajal vibratsiooni ja see kiirgab tööalasse müra näol.

  Teekond
  Müra teekond kulgeb loomulikult läbi õhu, aga müra läbib ka tahkeid materjale, nagu põrandad, seinad ja aknad.

  Vastuvõtja
  Kuulmise säilitamise kontekstis on vastuvõtjaks töötaja.

 • Näiteid halduslikest müra ohjemeetmetest

  Halduslikud ohjemeetmed on eeskirjad, mis on mõeldud müraga kokkupuute vähendamiseks töötajate tugeva müraga alades veedetava aja piiramise läbi. Eeskirjad on tihti vajalikud, kui tehnilised ohjemeetmed pole võimalikud või kulutõhusad.

  Näiteks võib tööandja kasutada nn Buy Quiet-lähenemist, valides kavandamise etapis vaikselt töötavad seadmed ja protsessid. Kui aga müra kõrvaldamine ei ole teostatav, on olemas võimalused mürast põhjustatud kuulmiskaotuse ohu vähendamiseks ja müraga kokkupuute piiramiseks kas tehniliste lahenduste või halduspoliitika kohaldamise näol.

  Allikas
   

  • Käitage tugeva müraga seadmeid ja protsesse, kui on kohal vähe töötajaid, näiteks öösel.
  • Lülitage tugeva müraga allikad välja tööülesannete vahel või töötajate kohalolekul.

  Teekond
   

  • Piirake juurdepääsu mürarohketele aladele.

  Vastuvõtja
   

  • Laske töötajatel mürarohketes alades töötada päeva jooksul roteeruvalt.
  • Seadke teatud tööülesannetele või tugeva müraga tööriistade kasutamisele piirangud.
 • Näiteid tehnilistest müra ohjemeetmetest

  Tehnilised ohjemeetmed kujutavad endast seadmete, protsesside või keskkonna muutmist nii, et tekib vähem helienergiat või seda jõuab töötajateni vähem. Tihti on kõige tõhusamaks lähenemiseks tuvastada müraallikas müra mõõtmiste uuringu tulemuste alusel ja seejärel selle allikaga tegeleda.

  Allikas
   

  • Hooldage tööriistu ja seadmeid regulaarselt (nt hammasrataste määrimine, tihendite vahetamine jne).
  • Vähendage vibratsiooni seal, kus see on võimalik.
  • Muutke tootmise protsessi või meetodit, muutes nt:
   • kiirust,
   • rõhku,
   • mehaanilisi juhtseadmeid,
   • õhuvoo suunda.

  Teekond
   

  • Isoleerige müraallikas, kasutades vedrusid või vibratsioonimatte, et takistada müral põrandate ja seinade läbimist.
  • Katke müraallikas
  • Paigutage müraallika ja töötaja vahele barjäär.
  • Isoleerige töötaja müraallikast mõnda ruumi või kabiini.
  • Paigaldage müra neelavad materjalid, et vähendada otsest heli ülekannet või peegeldumist.

  Vastuvõtja
   

  • Kasutage videomonitore või kaugjuhtimisseadmeid, et võimaldada töötajatel juhtida seadmeid kohast, mis asub müraallikast kaugel.
  • Õpetage töötajaid kasutama tööriistu või täitma tööülesandeid viisil, mis tekitab vähem müra.
  • Nõudke töötajatelt kuulmiskaitsevahendite kandmist.

Tehniliste ohjemeetmete liigid

Müra mõõtmise pildid avaldatud ettevõtte Associates in Acoustics, Inc. loal.

 • Heliisolatsioon
  Isolatsioon
  • Vedrusid, vahtu või muid summutavaid materjale kasutatakse müraallikast tuleva heli ülekande vähendamiseks põrandatele, seintele või ühendatud seadmetele.
  • Näiteks saab panna vedrud igale põrandale paigaldatud mootori alustoele, et vähendada helienergiat, mis läheb põrandasse ja sealt edasi ülejäänud ehitisse.
 • Mürasummutus
  Summutamine
  • Objektide katmine materjalidega nagu: vaht, vaik või müratõkkematt, või muutmine nii, et objekt vibreeriks vähem.
  • Näiteks metallkasti katmine väljastpoolt vaiguga, et vähendada vibratsiooni, mis tekib, kui osad kasti kukuvad.
 • Helipeegeldus
  Peegeldumine
  • Heli teekonnale paigutatakse barjäärid või vaheseinad, et juhtida müra töötajatest eemale.
  • Näiteks seina või katte paigutamine kompressori ümber, nii et läheduses töötavate töötajate otsene kokkupuude müraga oleks väiksem.
 • Heli asendamine
  Asendamine
  • Suurt müra tegeva süsteemi komponentide välja vahetamine või muutmine, et müra oleks väiksem.
  • Näiteks vaiksemale õhudüüsile üleminek või käru terasest rataste vahetamine vähem müra tegevate kummist rataste vastu.
 • Heli muutmine
  Muutmine
  • Protsessi muutmine vaiksemaks
  • Näiteks osade kasti kukkumise kõrguse vähendamine, mis tekitab vähem müra.
 • Heli neeldumine
  Neeldumine
  • Helineelavate materjalide paigutamine alasse, et vähendada heli peegeldumist ja kogunemist.
  • Näiteks kõvale pinnale akustiliste plaatide paigutamine, et vähendada helipeegeldust ruumis.

Minnes kaugemale

Tõhusast müra mõõtmisest (kirjeldatud eespool) saadavat kasu saab laiendada Buy Quieti põhimõtte rakendamisega.

 • Tõhus müra mõõtmine

  Miks Buy Quiet? Üle võetud USA tööohutuse ja töötervishoiu riiklikult instituudilt (NIOSH)*
  Mürast põhjustatud kuulmiskaotust saab ennetada, kui päevaseid müraga kokkupuute tasemeid vähendada kokkupuute päevastele piirväärtustele, mis on välja toodud füüsikaliste mõjurite (müra) direktiivis 2003/10/EÜ. Buy Quiet saab aidata tööandjatel hoida mürataset allpool lubatud kokkupuute tasemeid. Kavandamise etapis vaiksemalt töötavate tööriistade ja protsesside kasuks otsustamine aitab tööandjatel vältida kulukaid müra ohjemeetmeid, kui kord pikaajalised ostud on tehtud ja kohustused võetud.

  Buy Quieti eelised
   

  • Kuulmiskaotuse ohu vähendamine.
  • Audiomeetriliste uuringute, isikukaitsevahendite ja töötajate kompensatsiooniga kaasnevate pikaajaliste kulude vähendamine. See kokkuhoid on võimalik väga paljude masinate ja seadmete korral.
  • Ettevõtetel Euroopa ja riiklikke õigusaktidega kooskõlas olemise lihtsustamine.
  • Müra mõju vähendamine kogukonnale.

  Kulude kokkuhoiu hindamine
  Tööriistad, mida saate kasutada Buy Quieti kulutõhususe hindamiseks, on saadaval siin.

  Näiteid edukatest ohjamisstrateegiatest
  Safe-In-Sound auhinnaprogramm tunnustab tööandjaid ja teisi asutusi, mis on edukalt rakendanud kuulmiskaotuse ennetusprogramme ja kasutusele võtnud innovaatilisi lähenemisi töötajate müraga kokkupuute kontrollimiseks. Vaadake lisa veebist aadressil www.safeinsound.us.


Kas olete mõelnud...?

  • Korraldada „müra mõõtmise võistlus“, mille käigus teie hooldustehnikud pakuvad välja lahendusi töötajate poolt välja toodud müraprobleemidele?
  • Kontrollida suruõhku kasutavates süsteemides lekete puudumist, et kokku hoida energiakulusid ning samuti vähendada müraga kokkupuudet?
  • Kui palju maksab teie kuulmise säilitamise programm aastas ühe töötaja kohta? Kui palju saate kokku hoida, kui vähendate müraga kokkupuudet allapoole meetmete taset?
  • Alustada Buy Quieti põhimõtte järgimisega, nii et teie tootmisalasse ei paigaldataks täiendavaid müraallikaid?
  • Seada eesmärgiks viia läbi üks või mitu müra mõõtmine projekti aastas?
  • Mõõta müra pärast müra ohjemeetme kasutusele võtmist, et jälgida projekti edukust?
  • Luua kõigi müra mõõtmine projektide jaoks logi?
  • Ajakohastada töötaja müraga kokkupuute andmed, et need kajastaksid uusi tulemusi, ja nende kehtivuse algus?
  • Koostada strateegiline plaan müraga kokkupuute ajaliseks vähendamiseks, tegeledes kõigepealt esmatähtsate punktidega?
 • TÄHTIS MÄRKUS. See teave põhineb praegu valitud riigis kehtivatel nõuetel. Teise riigi nõuded või kohalikud nõuded võivad olla erinevad. Vaadake alati kasutusjuhiseid ja järgige riiklikke õigusakte. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selle teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja siin viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

  Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.