3M Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ja hooldus

Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ja hooldus

 • Aidake oma töötajatel kasutada kuulmiskaitsevahendeid parimal võimalikul viisil, kontrollides, et mürasummutus oleks piisav ning et kuulmiskaitsevahendeid kasutatakse ja hooldatakse õigesti ja need vahetatakse välja õigel ajal.

Kuulmiskaitsevahendite piisavuse kindlaksmääramine

 • Kuulmiskaitsevahendi pakendil toodud summutusväärtus (SNR, HLM ja oktaavriba) näitab, kui suur oli mõõdetud mürasummutus rühma hästi väljaõpetatud kuulmiskaitsevahendite kandjate puhul, kes kandsid kuulmiskaitsevahendeid korralikult laborikatses vastavalt Euroopa ühtlustatud standardile. 

   

  Kuna teadus on kuulmiskaitsevahendite koha pealt edasi arenenud, on üldtunnustatud lähenemine, et parimaks viisiks kuulmiskaitsevahendi piisavuse tagamiseks konkreetse töötaja puhul on sobivuse katsetamine (st valitakse õiget liiki kaitsevahend ja seda kasutatakse õigesti), et veenduda kaitsevahendi vastamises loodetud summutustasemele. 3M soovitab tungivalt kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamist. Euroopas on kuulmiskaitse sobivuse katsetamise eeliseid kirjeldatud Euroopa suunisdokumendis EN 458:2016 ja see on välja pakutud kui viis parandada kuulmiskaitsevahendite tulemuslikkust tegelikes tingimustes. Suunisdokument selgitab ka, kuidas hinnata helitaset kuulmiskaitsevahendi all, kasutades SNR-, HML- ja oktaavriba meetodit.
   

  Nende kolme helitaseme hindamise meetodi kasutamiseks on vajalikud järgmised mõõtmistulemused:


  • C-korrektsiooniga helirõhu tase dB (C) SNR-meetodi korral,
  • nii A-korrektsiooniga kui C-korrektsiooniga helirõhu tase HML-meetodi korral,
  • oktaavriba helirõhu tase erinevatel katsesagedustel oktaavriba meetodi korral.

Näiteid helisummutuse keskmise väärtuse ehk ühearvulise näitaja (SNR) kasutamise kohta

SNR-meetodi kasutamiseks efektiivse helitaseme hindamiseks kõrvas tuleb teil SNR-väärtus lahutada üldisest C-korrektsiooniga helirõhu tasemest.

Näiteks kui mõõdetud C-korrektsiooniga helirõhu tase on 100 dB ja valitud kuulmiskaitsevahendi SNR-väärtus on 25 dB, siis arvutatud A-korrektsiooniga helirõhu tase kõrvas kuulmiskaitsevahendi kasutamise korral on 75 dB.

Mõõdetud helitase dB(c) – 3M™ E-A-R™ Classicu SNR-näitaja = kaitstud kokkupuude (kõrva sees, kuulmiskaitsevahendi taga)

= 95 dB                                   – 28 dB                                                     = 67 dB (A)

 • Nimiväärtuse vähendamine

  Nimiväärtuse parandustegurit (nimiväärtuse vähendamine) kohaldatakse laboris saadud andmetele, et arvestada erinevusega toote pakendil toodud summutusnäitaja ja summutuse vahel, mis töötajad tööd tehes saavutavad. Euroopa Liidus läheneb igal liikmesriik nimiväärtuse vähendamisse erinevalt ja see ei ole nii mitte ainult riigiti, vaid ka tootetoodete tüüpide lõikes. Näiteks Ühendkuningriigis kehtib ühesugune 4 dB suurune vähendus üldisele summutusele kõigi kuulmiskaitsevahendite puhul, samas kui Saksamaal jääb vähendus 3 dB (kasutaja kõrva järgi valmistatud kõrvatroppide puhul) ja 9 dB (tavaliste kõrvatroppide puhul) vahele.

  Kuigi nimiväärtuse vähendamise eesmärk on aidata hinnata tegelikku summutust, mille kandja saavutab, suhtutakse võrdselt suure usaldusväärsusega sobivuse katsetamisse, millega mõõdetakse kandja poolt saavutatavat tegelikku summutust.

 • Topeltkaitse

  Kui operaatori müraga kokkupuude ületab 105 dB(A), eriti kui madalasagedusliku müra osakaal on suur (nt kompressori või generaatori ruum), siis võib vaja minna topeltkaitset.

  Rusikareegliks on kõrvaklappide kandmine koos kõrvatroppidega, mille korral on mürasummutus ligikaudu 6 dB suurem kui kummagi kaitseseadme eraldi kandmisel. Täiendava summutuse suurus oleneb heli sagedusest. Kombineeritud summutuse hindamiseks lisage 6 dB kas kõrvaklappide või kõrvatroppide summutusväärtusele, olenevalt sellest, kumb on kõrgem.

  Näiteks SNR-väärtus on 3M Peltor X4A korral 33 dB ja 3M EAR Classicu korral 28 dB. Koos kandmisel on nende kahe kuulmiskaitsevahendi kombineeritud summutus 39 dB.


Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ja hooldus

Järgige alati kaasas olevaid kasutusjuhiseid selle kohta, kuidas kuulmiskaitsevahendit kanda, puhastada ja hoiustada ning välja vahetada. Üldjuhul vahetage kuulmiskaitsevahendid välja, kui need on kahjustunud või kui need ei paku enam tõhusat mürasummutust.

 • 3M Ühekordsed vahtkummist kõrvatropid
  Ühekordsed vahtkummist kõrvatropid

  Kasutusvaldkonnad: erinevad.
  Hooldus: mittepestavad. Vahetage välja mustaks saamise või kahjustuste korral või kui tropid ei võta pärast kokkupigistamist enam endist kuju.

 • 3M Valmiskujul kõrvatropid
  Valmiskujul vahtkummist kõrvatropid

  Kasutusvaldkonnad: erinevad.
  Hooldus: mittepestavad. Vahetage välja mustaks saamise korral, kui otsikud tulevad varte küljest lahti või pole enam pehmed ja painduvad.

 • 3M Korduvkasutatavad kõrvatropid
  Korduvkasutatavad kõrvatropid

  Kasutusvaldkonnad: mitmed.
  Hooldus: pestavad. Vahetage välja, kui äärikud on kahjustunud, rebenenud või pole enam pehmed ja painduvad.

 • 3M PELTORi kõrvaklapid
  Kõrvaklapid

  Kasutusvaldkonnad: mitmed.
  Hooldus: peavõru ja välimised kapslid on pestavad. Kapslites olev vahttäidis ei ole pestav. Vahetage peavõru välja, kui see on kahjustunud ja selle surve pole enam piisav, et kapslid tihedalt vastu pead oleksid. Vahetage patju ja vahttäidist iga kuue kuu tagant või tihedamini, kui need on kahjustunud või pole enam pehmed ja painduvad.

 • 3M peavõruga kuulmiskaitsevahendid
  Peavõruga kõrvatropid

  Kasutusvaldkonnad: mitmed.
  Hooldus: peavõrud ja korduvkasutatavad otsikud on pestavad. Vahtotsikud ei ole pestavad. Vahetage peavõrud välja, kui need on kahjustunud või nende surve pole enam piisav, et otsikud tihedalt kõrvades või kõrvadel oleksid. Vahetage otsikud välja, kui need on kahjustunud või pole enam pehmed ja painduvad.

 • TÄHTIS MÄRKUS. See teave põhineb praegu valitud riigis kehtivatel nõuetel. Teise riigi nõuded või kohalikud nõuded võivad olla erinevad. Vaadake alati kasutusjuhiseid ja järgige riiklikke õigusakte. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selle teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja siin viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

  Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.