Registripidamine

Pidage registreid mürast põhjustatud kuulmiskaotuse ennetamiseks.

Täpsete ja täielike registrite pidamine on enamat kui vaid seaduslik nõue, see on ettevõttele kasulik.

Kas me oleme dokumenteerinud kõik selle, mis on tehtud mürast põhjustatud kuulmiskaotuse ennetamiseks?

 • Kuulmiskaotuse ennetusprogramm

  Kui tööandjad dokumenteerivad, kuidas ja millal nad rakendasid iga kuulmiskaotuse ennetusprogrammi tervisekontrolli (HLPP) elemendi, siis on nad paremini valmis tõendama oma vastavust füüsikaliste mõjurite (müra) direktiiviga 2003/10/EÜ.

  Lisaks sisaldavad head registrid tõendeid, mis aitavad tööandjal olla täpselt kursis töötajate kuulmisega aja jooksul ja vajaduse korral registreerida tööga seotud mürast põhjustatud kuulmiskaotuse juhud ning/või vastata töötaja hüvitusnõudele.

Olulisemad punktid

  • Nõuetekohane dokumentatsioon meetmete kohta, mis on võetud mürast põhjustatud kuulmiskaotuse (NIHL) ennetamiseks, tuleb kasuks nii tööandjale kui töötajale.
  • Täielikud ja täpsed registrid on vajalikud, et teha kindlaks, kas kuulmisläve muutused on seotud tööga.
  • Euroopa füüsikaliste mõjurite (müra) direktiiviga 2003/10/EÜ sätestatakse tööandjatele nõue dokumenteerida asjakohase riskihindamise tulemused, mis sisaldavad müraga kokkupuute mõõtmistulemusi koos tervisekontrolli üksikasjadega.
  • Korralik registripidamine lihtsustab tööandjate jaoks nende kuulmiskao ennetusprogrammi tervisekontrolli tõhususe hindamist.

Registripidamisega alustamine

 • Paljud ettevõtted järgivad kõige dokumenteerimise põhimõtet, samas kui teised säilitavad ainult need andmed, mida nõutakse. Hoolimata täiendavatele jõupingutustele, mis tuleb teha, et dokumenteerida kõik meetmed, mis on võetud töötaja ohtliku müraga kokkupuute vähendamiseks, võib see aidata tööandjal tõestada kuulmise säilitamise programmi tõhusust ülevaatuse, auditi või programmihindamise korral.

 • Otsustage, kas kuulmise säilitamise programmi andmed säilitatakse elektrooniliselt või paberil või mõlemal moel ja kas andmeid hoitakse keskandmebaasis või on eraldi kohtades asuvatel üksustel eraldi andmebaasid. Hästi paika pandud protseduur, mida järjepidevalt järgitakse, aitab vähendada puuduvate andmete tõenäosust ja saab suurendada andmete kasulikkust.

 • Igat liiki teabe puhul, mida sisaldavad kuulmise säilitamise programmi registrid, peab tööandja otsustama, kes vastutab andmete sisestamise eest ja kes võivad salvestatud registreid vaadata. Registritele juurdepääsu lubamine ainult nendele, kellel on vaja andmeid vaadata programmijuhtimise eesmärkidel, vähendab võimalust, et registrid rikutakse ära või et andmeid kogemata muudetakse või kustutatakse.

 • Kuna kuulmise säilitamise programmi registrid võivad sisalda konfidentsiaalseid terviseandmeid, on töötajate privaatsuse kaitsmiseks soovitatav neid registreid kaitsta ja tagada, et ainult need, kellel on nõuetekohased volitused, pääseksid juurde delikaatsetele andmetele. Lisaks võidakse kohaldada andme- või tervisekaitse õigusakte, mis reguleerivad andmete talletamist, andmetele juurdepääsu või andmete edastamist; sellega seoses konsulteerige oma juriidilise nõustajaga, et tagada täielik kooskõlas olek selliste õigusaktide ja eeskirjadega.


Mida vaja läheb?

Üldiselt võttes tuleb üksiktöötaja tervisekontrolli toimikuid pidada kooskõlas riiklike seaduste või meditsiinitavadega. Näited selle kohta, millele tuleks mõelda:


 • Ajakohastatud ülevaade eelmistest tervisekontrolli toimikutest
 • Andmete kättesaadavus tulevikus võrdlusalusena kasutamiseks
 • Range konfidentsiaalsuse tagamine töötaja ja meditsiinitöötajate vahel
 • Isikuandmete kättesaadavus sellele, kelle kohta need käivad

Säilitamisele kuuluvate kuulmisuuringute andmete toodete tüüpide hulgas on järgmised:


 • Töötaja nimi ja klassifikatsioon
 • Audiogrammi kuupäev
 • Uuringu läbiviija nimi
 • Audiomeetri viimase kalibreerimise kuupäev
 • Töötaja müraga kokkupuute viimane hindamine
 • Tausta helitaseme mõõtmistulemused ruumis, kus audiomeetrilist uuringut läbi viidi

Registripidamise põhialused

Kasu, mis saadakse, kui tööandjad talletavad registrites hoolikalt selle, mida nad teevad kuulmiskaotuse ennetamiseks, on suures osas võrdeline dokumentide täpsuse, täielikkuse ja kättesaadavusega.

 • Täpsus

  Enamik otsuseid, mille on teinud inimesed, kes juhivad kuulmiskao ennetusprogrammi tervisekontrolle, sõltuvad tööandja poolt säilitatud andmete kvaliteedist. Kui andmed on vigased või kui neis esineb liiga suuri erinevusi, võivad otsusetegijad hakata kahtlema registrite täpsuses ja neil on raske oma programmi kindlustundega juhtida. Et vältida selle juhtumist, pange paika kindel registripidamise kord ja kontrollige, et programmi olulised isikud seda korda järgiksid. Iga inimene, kellel on juurdepääs kuulmiskao ennetusprogrammi tervisekontrolli registritele, peab olema saanud väljaõppe, et otsida märke, mis viitavad registrite ebatäpsusele või programmi rakendamiseks tehtu mittekajastamisele. Lisaks konsulteerige oma juriidilise nõustajaga veendumaks, et kõiki kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju järgitakse seoses isiku- ja terviseandmete talletamise, juurdepääsu ja edastamisega.

 • Täielikkus

  Registritest on kõige suurem kasu siis, kui nad on täielikud ja kui neid on peetud aja jooksul järjepidevalt. See on eriti oluline audiomeetrilise uuringu andmete puhul. Kui audiomeetrilistest andmetest nähtub, et töötajal esineb kuulmisläve muutusi, võib tööandja soovida järelmeetmete võtmist. Puuduvad ja ebatäpsed andmed või lüngad andmetes muudavad uuringutulemusi üle vaatava audioloogi või arsti jaoks otsuse tegemise väga rakskeks ja tööandjal ei pruugi olla muud võimalust kui nõustuda, et kuulmiskaotus on seotud tööga.

 • Kättesaadavus

  Kuigi andmed tuleb hoida turvalisena, peavad tööandjad tegema olulised andmed kättesaadavaks töötajatele, nende esindajatele, kuulmiskaotuse ennetamise meeskonna liikmetele ja inspektoritele või reguleerivate asutuste esindajatele. Dokumentide üle kontrolli säilitamiseks tuleks paika panna süsteem, kus piiratud hulk inimesi, kellel on andmetele otsejuurdepääs, saavad jagada dokumentide koopiaid nendega, kes peavad need üle vaatama.


Minnes kaugemale

 • Registrite säilitamine

  Üldiselt säilitatakse müraga kokkupuute mõõtmistulemuste registreid ja kuulmisuuringute registreid määramata aja jooksul.

   

  Kaaluge teiste registrite pidamist samaks ajaperioodiks, sh järgmiste valdkondadega seotud registrid:

  • Töötajate koolitus
  • Kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamine
  • müra mõõtmine projektid
  • Otoskoopilised tulemused (kui on asjakohane)

   

 • Terviseandmete privaatsus

  Riiklike seadustega on määratletud, kuidas terviseandmeid tuleb kaitsta ja kuidas tööandjad ja tervishoiuteenuste pakkujad võivad konfidentsiaalseid terviseandmeid jagada. Vaadake andmekaitsele kehtestatud nõudeid oma riiklikest seadustest.

   

  Lisaks konsulteerige oma juriidilise nõustajaga veendumaks, et kõiki kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju järgitakse seoses isiku- ja terviseandmete talletamise, juurdepääsu ja edastamisega.


Kas olete mõelnud...?

  • Regulaarsete auditite läbiviimisele, et avastada lüngad programmi registrites?
  • Kõiki teie ettevõtte erinevates kohtades asuvate kuulmiskaotuse ennetusprogrammi tervisekontrolli dokumente sisaldava keskandmebaasi koostamisele, et võimaldada olulistele inimestele sellele juurdepääs?
  • Dokumentide päringusüsteemi kasutusele võtmisele, et võimaldada juurdepääs neile, kellel on vaja näha olulisemaid andmeid?
  • Audiomeetriliste andmete turvalisuse tagamisele rutiinsete varundamiste ja pikkajalise talletamise ning juurdepääsu kaudu?

TÄHTIS MÄRKUS.

See teave põhineb praegu valitud riigis kehtivatel nõuetel. Teise riigi nõuded või kohalikud nõuded võivad olla erinevad. Vaadake alati kasutusjuhiseid ja järgige riiklikke õigusakte. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selle teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja siin viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.